OM

KVINDE FORENINGEN

Kvindeforeningen, som oprindelig hed De døvstummes Kristelige Kvindeforening, blev stiftet d. 21 februar 1907. I smaablade for døvstumme i april 1908 står det nøje beskrevet hvorfor Kvindeforening blev stiftet:

 

'' Kvindeforeningen er endnu en meget ung forening, kun et aar gammel. Den blev stiftet i februar 1907. 

Der havde vel allerede  i nogle aar eksisteret en "syforening", men  denne bestod kun i, at nogle døvstumme kvinder et par gang om maaneden samledes i Præstegaarden (Døves kirken) for at sy tøj til de fattige.

 

Den havde ingen love, ingen bestyrelse, og man behøvede heller ikke melde sig ind, saa om nogen egentlig " Forening" var der ikke Tale.

 

Saa var det. at man ifjorfjor tænke paa  at henvende sig til " Børnehjælpsdagen"s  Komite for at ansøge om tilskud, men at  dette netop strandede paa, at syforeningen ingen rigtig forening var.

 

Dette blev den udvortes anledning til Kvindeforeningens stiftelse,

 

Tanken havde dog længe ligget i luften. De døvstumme kvinder havde jo netop da faaet stemmeret i selve Døvstummeforeningen ,og en ganske naturlig følge heraf var en trang at slutte sig sammen.

 

Den 21. Februar 1907 sammenkaldtes da til et indledende møde, hvor man, efter at Fru M. Jørgensen havde fremsat tanken, vedtog at danne en forening med det særlig formand at arbejde for de døvstumme kvinders interesser og hvori kun Kvinder kunde optages som Medlemmer.

 

Paa et følgende møde, d.19. marts, vedtoges Love og til Bestyrelse valgtes: Fru J. Schioldann, Formand, Fru Jensen, Viceformand, Fru J. Jørgensen, kasserer, Fru Becker, sekkretær, Fru Olga Larsen og Fru A. Madsen.

 

Møderne holdtes fremtidigt 1 gang om maaneden først i Kirkens Sakristi, senere, da Medlemstallet voksede, i Døvstummeforeningens Lokale i Brohusgade, som velvilligt overlades Kvindeforeningen uden betaling. Ved møderne holdtes foredrag om Emner, som særligt maate antages at interesserer Kvinder, og efter Foredraget drak man kaffe"

 

(Uddrag fra Smaablade for Døvstumme)

 

Foreningen tæller idag 76 medlemmer og du kan læse mere på foreningens egen hjemmeside ved at klikke på knappen under billedet.

KVINDE

FORENINGEN

GALLERI

& MINDER

KONTAKT

OS

FORMAND:

LONE ROIKJÆR | lone059@gmail.com | 31125143

KASSERER:

LENE ROSTVED | kasserer.lene@outlook.dk

BESTYRELSE: 

BENTE LUNDGAARD | ben.mari@hotmail.dk | 50731235

CONNY COLDBÆK | 30912761

LENE LEJRE | llejre@outlook.dk

 

FORENINGENS   BESTYRELSE
KONTAKT OS DIREKTE

© 2020 | Døveforeningen af 1866 | alle rettigheder forbeholdes